Если у вас возникают какие-то проблемы с сайтом, используйте адрес http://photoclubs.ru Проблем быть не должно. 

Есть желание помочь сайту материально? Сделайте перевод на 4817760231077102 сбер.Любая сумма будет полезна.

+499 RSS-лента RSS-лента

Блог Ирины.

Автор блога: Ирина
Все рубрики
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ.


Тропарь:

Я́ко по́стников удобре́ние и отце́в красоту́, ми́лости пода́теля, разсужде́ния свети́льника, вси ве́рнии соше́дшеся восхва́лим, кро́тости учи́теля, и ересе́й посрами́теля, прему́драго Ио́сифа, Росси́йскую звезду́, моля́щася Го́споду, поми́ловатися душа́м на́шим.

Кондак:

Жития́ треволне́ния и мяте́ж мирски́й, и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вмени́в, пусты́нный граждани́н показа́лся еси́, мно́гих быв наста́вник, Ио́сифе преподо́бне, мона́хов собра́тель, и моле́бник ве́рен, чистоты́ рачи́тель. Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О вели́кий Правосла́вныя ве́ры ревни́телю и учи́телю, свя́те прему́дре Ио́сифе! Приими́ моле́ние, от нас, гре́шных, тебе́ приноси́мое, и те́плым предста́тельством умоли́ в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, да низпосле́т Он бога́тыя Своя́ ми́лости нам, гре́шным, и раба́м Бо́жиим (имена), да отложи́т пра́ведный гнев Свой, дви́жимый на ны, да изба́вит нас и зде помина́емых от враг ви́димых и неви́димых. Ей, премилосе́рдый засту́пниче наш, испроси́ моли́твами твои́ми нам проще́ние грехо́в, исправле́ние жития́ на́шего, от боле́зней и вся́ких неду́гов исцеле́ние, от наве́тов и ко́зней диа́вольских избавле́ние, па́че же спасе́ние душа́м на́шим пода́ждь и Небе́сных благ восприя́тия сподо́би, благода́тию и человеколю́бием Живонача́льныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "О ВСЕПЕТАЯ МАТИ" ("АРАПЕТСКАЯ").
СВЯТОЙ ПРОРОК МОИСЕЙ БОГОВИДЕЦ.


Тропарь:

Проро́ка Твоего́ Моисе́я па́мять, Го́споди, пра́зднующе, тем Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь:

На высоту́ доброде́телей возше́л еси́, проро́че Моисе́е; и сего́ ра́ди сподо́бился еси́ ви́дети сла́ву Бо́жию. Скрижа́ли благода́тныя Зако́на прия́т, и начерта́ний благода́ть в себе́ нося́, и проро́ков был еси́ честна́я похвала́, и благоче́стия вели́кое та́инство.

Кондак:

Лик проро́ческий с Моисее́м и Ааро́ном весе́лием днесь весели́тся, я́ко коне́ц проро́чествия их на нас испо́лнися; днесь сия́ет Крест, и́мже нас спасл еси́. Тех моли́твами Христе́ Бо́же поми́луй нас.
КАЛУЖСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ.


Тропарь:

Засту́пнице от враг иноплеме́нных Необори́мая Калу́жския земли́ и Изба́вительнице от смертоно́сныя я́звы Ми́лостивая! Изба́ви рабы́ Твоя́ от вся́ких бед и боле́зней, с ве́рою и любо́вию прибега́ющия к чудотво́рней ико́не Твое́й, и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак:

Не и́мамы пе́сней, ниже́ слове́с, ка́ко досто́йно восхваля́ти Тя, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, явле́ния ра́ди чудотво́рныя ико́ны Твоея́ земли́ Калу́жстей, то́кмо мо́жем вопи́ти Тебе́: не отврати́ ми́лости Твоея́ от нас и низпосли́ ю́ всем притека́ющим к цельбоно́сней ико́не Твое́й.

Молитва:

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́! К Тебе́ прибега́ем и к Твое́й по́мощи взыва́ем: сохрани́ зе́млю на́шу от наше́ствия враго́в иноплеме́нных, и от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и от смертоно́сныя я́звы, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, Пресвяту́ю Богоро́дицу, я́ко благу́ю и Ди́вную Засту́пницу на́шу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Велича́ем Тя, Богоро́дице Де́во, и почита́ем чудотво́рную ико́ну Твою́, е́юже благоволи́ла еси́ спасти́ зе́млю Калу́жскую от наше́ствий вра́жиих и всегуби́тельных боле́зней.
ПЕТРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН ВОСТОРГОВ.


Тропарь священномученику Иоанну Восторгову:

Любо́вию к Бо́гу распаля́емь, жи́знь свою́ му́ченически за Христа́ и бли́жних положи́л еси́, сего́ ра́ди вене́ц пра́вды от Него́ прия́л еси́. Моли́ Всеблага́го Бо́га, священному́чениче Иоа́нне, Це́рковь Святу́ю сохрани́ти в ми́ре и спасти́ души́ на́ша.
СВЯТОЙ МУЧЕНИК АНДРЕЙ СТРАТИЛАТ.


Тропарь:

Земна́го са́на сла́ву оста́вив, Небе́сное Ца́рство насле́довал еси́, кро́вными ка́плями, я́ко пречу́дным ка́мением, нетле́нныя венцы́ украси́л еси́ и ко Христу́ приве́л еси́ собо́р страстоте́рпец. С ли́ки а́нгельскими в невече́рнем све́те незаходи́маго Со́лнца Христа́ обре́л еси́, свя́те Андре́е Стратила́те, Его́же моли́ с пострада́вшими с тобо́ю при́сно, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак:

В моли́твах Го́сподеви предстоя́, я́коже звезда́ со́лнцу предтеки́й, и жела́емое сокро́вище Ца́рствия узре́л еси́, ра́дости неизрече́нныя исполня́яся. Безсме́ртному Царю́ в бесконе́чныя ве́ки, от А́нгел безпреста́ни хвали́мому, пое́ши, Андре́е Стратила́те. С ни́миже моли́ся непреста́нно о всех нас.

Молитва:

Святы́й му́чениче Андре́е Стратила́те, при́зри с Небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив Сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны, и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ную Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть Честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву на́шу, да утверди́т во Святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́ благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й Андре́е, и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.
СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ФЛОР И ЛАВР.


Тропарь:

Преудо́бренную и богому́друю дво́ицу пресве́тлую восхва́лим, ве́рнии, по достоя́нию, Фло́ра преблаже́ннаго и Ла́вра всечестна́го, и́же усе́рдно Тро́ицу несозда́нную я́сно пропове́дасте всем, те́мже пострада́вше до кро́ве, и венцы́ пресве́тлыми увязо́стеся, моли́теся Христу́ Бо́гу, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак:

Я́ко благоче́стия му́ченики и страда́льцы Христо́вы Богому́дрены, вселе́нная пресла́вно почита́ет Фло́ра и Ла́вра днесь, я́ко да улучи́м благода́ть и ми́лость моли́твами их и изба́вимся бед и напа́стей, гне́ва же и ско́рби в День Су́дный.

Молитва:

Прехва́льнии му́ченицы Фло́ре и Ла́вре, вас не земля́ потаи́ла есть, но Не́бо прия́т вы, во е́же бы́ти вам моли́твенники и предста́тели о чту́щих с любо́вию честну́ю па́мять ва́шу. Моли́теся же за ны, трудолю́бцы незло́бивии, да подви́гнет Госпо́дь и нас, в труде́х и утесне́нии су́щих, к де́ланию за́поведей Его́, да не то́кмо о пи́щи и питии́, но и о е́же ка́ко угоди́ти Го́сподеви попече́мся; споболи́те печа́лем и воздыха́нием на́шим, и да не озло́бятся до конца́ ду́ши на́ша, но да возгоря́тся любо́вию друг ко дру́гу, да пребу́дем в ми́ре и единомы́слии, я́коже и вы, самобра́тнии блаже́ннии. Наипа́че же утверди́те ны в ве́ре святе́й и пра́вей, ю́же иму́ще в сердца́х на́ших, не устраши́мся в поноше́нии и униже́нии и вся́ких обстоя́ниих, и́миже одержи́ми есмы́, но, я́ко испыта́ние си́лы ве́ры на́шея с благодаре́нием сие́ прии́мше, до́брое испове́дание соблюде́м, в не́мже и пре́йдем от юдо́ли сей в ве́чное Ца́рствие Го́спода на́шего, Ему́же сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СТРАСТНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ.


Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Страстной»:

Дне́сь возсия́ неизрече́нно ца́рствующему гра́ду на́шему Москве́ ико́на Богома́тере, и, я́ко светоза́рным со́лнцем, прише́ствием тоя́ озари́ся ве́сь ми́р, Небе́сныя си́лы и души́ пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся, мы́ же, на ню́ взира́юще, к Богоро́дице со слеза́ми вопие́м: о Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́, Бо́гу на́шему, да пода́ст ми́р и здра́вие все́м христиа́ном по вели́цей и неизрече́нней Свое́й ми́лости.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Страстной»:

Животворя́щей Прему́дрости исто́чник чуде́с честны́й о́браз Тво́й, Богоро́дице Де́во, моля́щеся, к нему́ любо́вию усе́рдно притека́юще, све́тло пра́зднуем и из глубины́ души́ вопие́м Ти́: спаси́, Влады́чице, ве́рою покланя́ющихся цельбоно́сному Твоему́ свято́му о́бразу, те́м, благодаря́ще, Тя́ велича́ем, я́ко Ма́терь Бо́жию, спаси́ архиере́и правосла́вныя, и сохрани́ зе́млю Ру́сскую, и вся́ лю́ди, и́же Тебе́ чту́щия, соблюди́, да хвале́бныя Ти́ да́ры, гре́шнии, прино́сим, Благода́тная: ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Страстной»:

Благода́ть прия́хом нетле́ния, е́же дарова́ла еси́ на́м, спаси́тельнаго Твоего́ целе́ния чудотво́рным Твои́м о́бразом честны́м, Богоро́дице Де́во, те́мже вопие́м Ти́ и с ра́достию зове́м, Госпоже́ Цари́це, мо́лимтися уми́льно, гре́шнии, со слеза́ми глаго́люще: о Пресвята́я Влады́чице, ско́рое на́м яви́ заступле́ние и по́мощь, спаси́ ны́ от супоста́т на́ших и от вся́кия ско́рби соблюди́, зе́млю на́шу ми́ром огради́, и вся́ лю́ди Твоя́ покры́й, и соблюди́ на Тя́ упова́ющия, потщи́ся изба́вити, да не поги́бнем зле́, раби́ Твои́, но да зове́м Ти́: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Страстной»:

О, Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих Корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние. О Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице, Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй ра́б Твои́х, Вели́каго Господи́на и отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха (и́мя ре́к), и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чи́н, Богохрани́мую страну́ на́шу, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство и доброхо́ты, и вся́ правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, Госпоже́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и просвети́ и́м у́м и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТОЙ МУЧЕНИК АРХИДИАКОН ЛАВРЕНТИЙ.


Тропарь священномученику Лаврентию Римскому, архидиакону:

Му́ченик Твой, Го́споди, Лавре́нтий во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего, име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак священномученику Лаврентию Римскому, архидиакону:

Огне́м Боже́ственным распали́в се́рдце твое́, огнь страсте́й до конца́ испепели́л еси́, страда́льцев утвержде́ние, Богоно́се му́чениче Лавре́нтие, и в страда́ниих вопия́л еси́ ве́рно: ничто́же мя разлучи́т любве́ Христо́вы.